วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์

1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ

2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม

4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม