พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน    ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้แก่นางจารุวรรณ เขียนเขตุ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 10 บ้านนาแกน้อย ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านว่าเป็นครัวเรือนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และจิตอาสาในการก่อสร้างบ้านนางจารุวรรณ เขียนเขตุ    ใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 65,000.-บาท ประกอบด้วย สนง.พมจ.มุกดาหารโดยศูนย์บริการ            คนพิการจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000.-บาท งบประมาณจากนายอำเภอหว้านใหญ่    จำนวน 20,000.-บาท งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม-ดงหมู จำนวน 20,000.-บาท และงบประมาณจากกองทุนพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช จำนวน 5,000.-บาท รวมเป็นเงิน     ทั้งสิ้น 65,000.-บาท และหน่วยงานราชการต่างๆ  ในจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค  ในครั้งนี้ด้วย