โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ทีม ONE HOME) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช     ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยสนง.พมจ.มุกดาหารได้มอบ                เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 30 ราย รายละ ๓,๐๐๐.-บาท และ            มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย รายละ ๑,๐๐๐.-บาท พร้อมทั้ง         ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ฯลฯ ตามอำนาจหน้าที่              เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิ และได้รับบริการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง