ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.30 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ          ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 74 ราย ,เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 143 ราย ,เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ กรณีเงินสงเคราะห์ 6 ราย และกรณีสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 5 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 228 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2