โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงาน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ สร้างความตระหนักรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตนเองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์       และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือบุคคล/กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล