กิจกรรม สร้างบรรยากาศในการทำงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร กิจกรรมสร้างบรรยากาศ      ในการทำงานโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้า มีความสุข และเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการรับประทานอาหารว่างร่วมกัน มอบของขวัญอวยพรวันเกิด มอบของที่ระลึกแก่ผู้โยกย้าย และเลี้ยงต้อนรับข้าราชการใหม่ขององค์กร ณ ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง     ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องทั้งผู้ที่จะไปและผู้มาใหม่มีความอบอุ่นและสุขใจที่ได้ร่วมงานกัน