การจัดฝึกอบรมเพื่อขยายผลและพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ อบต.กกแดง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ    ในการจัดฝึกอบรมเพื่อขยายผลและพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ อำเภอนิคมคำสร้อย      พร้อมทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกับผู้สูงอายุเพื่อผ่อนคลายจากการนั่งอบรม       เป็นเวลานาน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และ     โครงการ TO BE NUMBER ONE คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี