ประชุมรับมอบนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย สนง.พมจ.มุกดาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร นิคมสร้างตนเองคำสร้อย เคหะชุมชนสกลนคร และสภาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร