เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว”

เดือนพฤศจิกายนของ ทุกปี
เป็น”เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี ๒๕๖๑
กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา
และนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ในการยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด

“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”

และมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและ
ส่วมร่วมในการยุติความรุนแรงฯ โดยมีคำรณรงค์

“สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

ให้สังคมตระหนักถึงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพบเห็นความรุนแรง
สามารถแจ้งได้ที่…
– พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตำรวจ
– อบต./เทศบาล ทุกแห่ง
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-611442
– ศูนย์ประชาบดี โทร.1300