รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังรูป