เชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

บุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนใจขอให้ส่งประวัติและผลงานไปที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร.042-611442 , 042-611583

 

 

เอกสารดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงาน

กลุ่มบุคคล

บุคคล