ประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๑๒๖/๖๑

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวบงกช   สัจจานิตย์  พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยนางสมพร  ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 126/61 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video.Conference   โดยมีนายอภิชาติ  อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ประธานฯ มอบข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจและประสบผลสำเร็จ จำนวน 1 ผลงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป