ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
*ตำแหน่งนิติกร
*ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่งมารายงานตัวในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร