โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน…”ทำความดีด้วยหัวใจ”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-24 ปี สมัครรับงบประมาณโครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน…”ทำความดีด้วยหัวใจ” ตามรายละเอียดที่แจ้งนี้