โครงการ SMART อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุกดาหาร (อพม.มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ SMART อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุกดาหาร (อพม.มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ อพม.ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 21 ราย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ในการนี้นางสาวบงกช สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์/บรรยายให้ความรู้ เรื่อง อาสาสมัครกับสมัครอาสา พาสุขใจ Happy Life My Volunteer โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น อพม. ทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 คน ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร