ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวง พม.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยน.ส.บงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และคณะ เข้าพบ  ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. และแนวทางการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4