ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  นางสาวบงกช   สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่ผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 42 ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 42 ราย เป็นเงิน 2,255,000 บาท (ปรับลดวงเงินกู้ จำนวน 5 ราย เนื่องจากอาชีพของผู้กู้ไม่สอดคล้องกับวงเงินขอกู้) โดยมีนางสมมาตร   อาจวิชัย ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นฝ่ายเลขาฯ ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.มุกดาหาร