Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสำรวจความคิดเห็น”พม.POLL” เรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ”

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม(พม.POLL)สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ” จากประชาชนทั่วประเทศ และในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ได้สำรวจข้อมูลในพื้นที่ อำเภอเมือง,อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และอำเภอเมือง ,อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้สรุปผลการสำรวจแล้ว ดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด พม.POLL

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

     

<<ประกาศ>>รับสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ.2562

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 1 ชุด
  2. ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  3. ใบสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11

       

<<<ประกาศ>>>สัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร (Mascot)

แมวดาว (Felis bengalensis) เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร (Mascot) ซึ่งแมวดาวเป็นสัตว์เลี้ยงดูด้วยนมขนาดเล็ก ขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้าน พบได้ทั่วไปในป่าลักษณะเด่น มีลายคล้ายเสือดาว และมีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง