Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 หลัง โดยมีนางสาวบงกช สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการ

หลังที่ 1 นายสุรพงษ์ ราชวิจิตร บ้านเลขที่ 138 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 102,000 บาท จากหน่วยงานที่บูรณาการสนับสนุนสร้างบ้าน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท (งบซ่อมสร้าง จำนวน 20,000 บาท และงบอุดหนุนคนพิการ จำนวน 20,000 บาท),สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท ,องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 32,000 บาท ,สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร มอบนาฬิกา/ผ้าห่ม ,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย สนับสนุนก้อนเชื้อเห็นนางฟ้า จำนวน 20 ก้อน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินทุนการประกอบอาชีพ สิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค

      

ตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง พม. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีน.ส.บงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวง พม. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ/ตรวจราชการ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวง พม.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยน.ส.บงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และคณะ เข้าพบ  ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. และแนวทางการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4

 

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  นางสาวบงกช   สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่ผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 42 ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 42 ราย เป็นเงิน 2,255,000 บาท (ปรับลดวงเงินกู้ จำนวน 5 ราย เนื่องจากอาชีพของผู้กู้ไม่สอดคล้องกับวงเงินขอกู้) โดยมีนางสมมาตร   อาจวิชัย ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นฝ่ายเลขาฯ ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.มุกดาหาร

 

เชิญชวน นิสิต นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561