Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

บุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนใจขอให้ส่งประวัติและผลงานไปที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร.042-611442 , 042-611583

 

 

เอกสารดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงาน

กลุ่มบุคคล

บุคคล

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดี กับท่านศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา ท่านศุภกร มูลสุวรรณ และท่านสุวิทย์ จันทร์หวร ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4

 

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวบงกช   สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาล โดยมีดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ ซึ่งพมจ.มุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5

 

ประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๑๒๖/๖๑

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวบงกช   สัจจานิตย์  พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยนางสมพร  ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 126/61 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video.Conference   โดยมีนายอภิชาติ  อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ประธานฯ มอบข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจและประสบผลสำเร็จ จำนวน 1 ผลงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป

 

ประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร