Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว”

เดือนพฤศจิกายนของ ทุกปี
เป็น”เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี ๒๕๖๑
กำหนดการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา
และนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ในการยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด

“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”

และมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและ
ส่วมร่วมในการยุติความรุนแรงฯ โดยมีคำรณรงค์

“สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

ให้สังคมตระหนักถึงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพบเห็นความรุนแรง
สามารถแจ้งได้ที่…
– พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตำรวจ
– อบต./เทศบาล ทุกแห่ง
– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-611442
– ศูนย์ประชาบดี โทร.1300

 

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังรูป

เชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

บุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนใจขอให้ส่งประวัติและผลงานไปที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร.042-611442 , 042-611583

 

 

เอกสารดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงาน

กลุ่มบุคคล

บุคคล

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวบงกช   สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงนโยบายและเรื่องสำคัญของรัฐบาล โดยมีดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ ซึ่งพมจ.มุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5