Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการมอบงบสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน“มุกดาหารเมืองสามธรรม” เป็นเงิน 989,200.-บาท, โครงการสภาองค์กรชุมชนตำบลรูปธรรม จำนวน 3 ตำบล เป็นเงิน 90,000.-บาท,     โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จำนวน 4 ตำบล เป็นเงิน 617,549.-บาท, โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2562 จำนวน 17 ตำบล เป็นเงิน 2,565,000.-บาท    พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดมุกดาหาร กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร ร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 

พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมแรงงานสมรรถนะสูงสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันที่ 25 มกราคม 2562  เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมแรงงานสมรรถนะสูงสำหรับ   การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง      จ.มุกดาหาร โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน  ในการนี้ นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

งานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน/ห้างร้าน/บริษัท ที่ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม และมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ      คนพิการ จำนวน 10 รายๆละ 3,000-.บาท ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้พิการ/ผู้ดูแล    คนพิการ และประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในการนี้นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 700 คน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

      

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. พมจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นางอักษร ราชชมภู นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ  ณ วัดศรีมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์

 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ“การพัฒนาทักษะชีวิต/การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชน”  ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน ณ กองร้อยอาสาสมัคร  รักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร