Category Archives: ประกาศ

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานขอซื้อขอจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน บริเวณที่จอดรถแก่งกะเบา

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังรูป