Category Archives: ภาพกิจกรรม

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร (One Home)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร (One Home) เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 11 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นางพัชรี อาระยะกุล) ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.มุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

ประชุมพิจารณาการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร และผู้แทนจากหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะบุคคลในการพิจารณาการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพิจารณาผู้ร้องข้อมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ       จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ประเภทความสามารถด้านดรตรี 1 รายและด้านการร้องเพลง 1 ราย โดยคณะบุคคลฯ มีมติเห็นชอบให้ออกบัตรประจำตัวผุ้แสดงความสามารถให้แก่ผู้ร้องฯ ทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว

 

    

พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บริการและสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุ”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ    เรื่อง บริการและสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมฝึกถักไม้กวาดทางมะพร้าว และถักไม้กวาดจากดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

 

โครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมฝึกถักไม้กวาดทางมะพร้าว และถักไม้กวาดจากดอกหญ้า  ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัย มงคล ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญชัย มงคล ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ       ณ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร