Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการจัดกิจกรรม ให้คำแนะนำ สนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านการค้ามนุษย์เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

  

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่น ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ท้องถิ่น ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย         จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ สนับสนุนให้มีการอ่านหนังสือ เล่านิทาน แก่ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสามารถดำเนินกิจการได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยเชิญคณะวิทยากรจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello kids นำโดยนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. มาอบรมให้ความรู้และมอบสื่อพัฒนาการเด็กให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 7 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน รับเลี้ยงเด็ก ครูผู้สอน พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 195 คน ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร  

        

 

     

พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก

วันที่ 24 พฤาภาคม 2562 เวลา 07.00 น. พมจ.มุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาจันทรศรีสุราช อุปราชามันธาตุราช (เจ้าจันทกินรี) เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ (เจ้าจันทกินรี) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ภายในงานจัดให้มีการจำหน่าย สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ

โครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีพอเพียงสู่เป้าหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “บริการและสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุ” ในโครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีพอเพียง สู่เป้าหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโครงการมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี

วันที่ 22 พฤษคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มหร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางลา วิ่งปัญญา อายุ 114 ปี ณ บ้านภูแผงม้า หมูที่ 10 ต.นิคมคำสร้อย     อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี โดยได้พูดคุยกับบุตรสาวและญาติ ซึ่งเป็นผู้ดูแล ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุ  ในการนี้ เหล่ากาดจังหวัดมุกดาหารได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมอบชุดยาตำราหลวง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ            การรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไป