Category Archives: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเต้นบาสโลปในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Songkran Fun & Fin Festival 2019”

วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. พมจ.มุกดาหาร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร  อพม.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลปในงานส่งเสริมการการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Songkran Fun&Fin Festival 2019” โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด ณ หาดมโนภิรมย์ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

 

  

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษของจังหวัดมุกดาหารและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่    สนง.พมจ.มุกดาหาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (ทีม One Homeร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษของจังหวัดมุกดาหาร และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร    เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาวัฒนธรรม      จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ของจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

ออกตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดตรวจร่วมอำเภอ/ตำบล

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร ร่วมออกตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562 จังหวัดมุกดาหาร จุดตรวจร่วมอำเภอ/ตำบล ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ พัฒนาการจังหวัด จำนวน 4 จุด ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการนำตรวจและสิ่งของ อาทิเช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เพื่อให้การดำเนินงานตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ณ จุดตรวจหลักป้อมยามบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

 

        

พิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 875,000.- บาท และมอบเงินสนับสนุนตาม            โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 15 ราย                                    ในพื้นที่ 6 ตำบล โดยมีนางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงานเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสม ปลอดภัย และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต   ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

           

พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม.”

วันที่ 10 เมษายน เวลา 13.00 น. นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พมจ.มุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวจ พม. ในโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ครั้งที่ 2 กิจกรรมยุติธรรมใส่ใจ สร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลปัญกาอาชญากรรม  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร