Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี หลังที่ 12

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.

นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี หลังที่ 12 ให้แก่นายแสวง ไชยสัตย์ บ้านเลขที่ 117 หมุ่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ในการนี้ได้มีหน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน รวมจำนวน 69,000 บาท หลายหน่วยงาน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,

สนง.พมจ.มุกดาหาร
โดยนางสาวบงกช สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท (งบซ่อมสร้าง 20,000 บาท),

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณ 19,000 บาท ,สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร,สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด,อบต.นาอุดม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค, สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร มอบนาฬิกา,ผ้าห่ม,พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย

      

พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นางหวัง ไชยเพชร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 10.30 น.

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นางหวัง ไชยเพชร์ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ในการนี้ได้มีหน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน รวมจำนวน 69,000 บาท หลายหน่วยงาน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,
สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท (งบซ่อมสร้าง 20,000 บาท,
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท, , สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร มอบพระบรมพระฉายาลักษณ์ ผ้าห่ม และนาฬิการ ,สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบพัดลม 1 ตัว,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย

   

พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นางบัม เชื้อคำฮด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.30 น.

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นางบัม เชื้อคำฮด บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 1 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

โดยมีนางสาวบงกช สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร กล่าวรายงาน
ในการนี้ได้มีหน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน รวมจำนวน 90,000 บาท หลายหน่วยงาน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,
สนง.พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท (งบซ่อมสร้าง 20,000 บาท และงบอุดหนุนคนพิการ 20,000 บาท),องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง สนับสนุน 20,000 บาท
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท, , สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร มอบพระบรมพระฉายาลักษณ์ ผ้าห่ม และนาฬิการ ,สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบพัดลม 1 ตัว,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย

 

พิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นายวิจิตร คนไว

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ให้แก่นายวิจิตร คนไว บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ในการนี้ได้มีหน่วยงานบูรณาการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน รวมจำนวน 55,000 บาท หลายหน่วยงาน ดังนี้ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ,

สนง.พมจ.มุกดาหาร
โดยนางสาวบงกช สัจจานิตย์ พมจ.มุกดาหาร มอบงบประมาณสนับสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท (งบซ่อมสร้าง 20,000 บาท),

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง จำนวน 5,000 บาท, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร , สโมสรไลออนส์จังหวัดมุกดาหาร ,สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร,กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลกกแดง และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร มอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ในครั้งนี้ด้วย

      

โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน…”ทำความดีด้วยหัวใจ”

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-24 ปี สมัครรับงบประมาณโครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 3 ตอน…”ทำความดีด้วยหัวใจ” ตามรายละเอียดที่แจ้งนี้