Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นาวพจนีย์ มีพันลม    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย การมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท      การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ฯลฯ ตามอำนาจหน้าที่    เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและได้รับบริการตามความเหมาะสม ต่อไป

 

 

กิจกรรมการออกกำลังกาย

วันที่ 21 พฤจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ ลานโถงอาคาร ศาลากลาง ชั้น 1  ในการนี้ นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  พมจ.มุกดาหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.มุกดาหาร ร่วมในกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมนำสังฆทานพระราชทานมาถวาย ที่วัดป่าภูผาผึ้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. พล.อ.ต.สุขพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นำสังฆทานพระราชทานมาถวาย ที่วัดป่าภูผาผึ้ง โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและร่วมถวายสังฆทาน ในการนี้ นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พมจ.มุกดาหาร ร่วมในพิธี ณ วัดป่าภูผาผึ้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 

  

ประชุมรับมอบนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย สนง.พมจ.มุกดาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร นิคมสร้างตนเองคำสร้อย เคหะชุมชนสกลนคร และสภาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

    

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสมพร ช่วยรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก้วมุกดาหาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร